Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională

pliant SEOSP

Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) funcționează conform dispozițiilor Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 decembrie 2016.

SEOSP Satu Mare oferă servicii de evaluare, de asistență psihoeducațională și de orientare școlară și profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

Evaluarea este un proces complex, continuu și dinamic, realizat cu scopul de a cunoaște în profunzime și de a estima din punct de vedere cantitativ și calitativ particularitățile dezvoltării, limitele și potențialul copilului/ elevului/ tânărului cu CES.     

Scopul evaluării este de a stabili dacă elevul/ copilul/ tânărul are sau nu CES, în vederea orientării școlare și profesionale a acestuia.      

Beneficiarii serviciilor de evaluare sunt copiii/elevii/tinerii din învățământul preuniversitar.

Finalitatea evaluării este de a orienta decizia și acțiunea educațională și de a propune programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabili serviciile educaționale optime în funcție de nevoile specifice ale copilului/elevului/tânărului cu CES.

Evaluarea copilului, elevului sau a tânărului se face din punct de vedere: medical, psihologic, educațional și social.       

Componența SEOSP                                                                                               

- Profesori psihologi atestați în psihologie educațională și orientare școlară și profesională:
    Cuțin Bianca
    Jurge Raluca

- Profesori consilieri cu specializarea psihopedagogie specială/ pedagogie:
    Marchiș Adriana

       Dongi Edina

- Profesor logoped: Urs Simina

- Asistent social: Suceveanu Marinela


Documentele necesare în vederea orientării școlare și profesionale

- dosar cu șină
- cererea părintelui/ tutorelui legal adresată Comisiei de orientare școlară și profesională (tip);    
- copie acte de identitate copil/ elev/ tânăr (certificat de naștere/ C.I.);
- copii ale actelor de identitate ale parintilor/ reprezentantului legal;
- copia documentului prin care se face dovada ca persoana care semneaza cererea este reprezentantul legal al copilulu (de ex. hotarâre a instantei /hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
- ancheta socială de la Primăria de domiciliu / DGASPC Satu Mare;
- fișa medicală sintetică de la medicul de familie (tip);
- certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
- fișa de evaluare psihologică (tip);
- fișa psihopedagogică (tip);                                                        
- copia foii matricole/ adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ
- copia ultimului certificat de orientare școlară și/sau profesională (dacă este cazul).
- alte documente în copie (Certificatul de încadrare în grad de handicap cu plan de recuperare, sentința de divorț, bilete de ieșire din spital etc.).

Formulare tipizate necesare dosarului pentru obținerea certificatului de orientare școlară

Model raport de monitorizare - model

Plan servicii CES -model