Informatii evaluare pentru obtinerea Certificatului de orientare scolara si profesionala

Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) funcționează conform dispozițiilor Ordinului nr. 1985/2016 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale  Persoanelor Vârstnice  publicat in Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 decembrie 2016

                                                                                          

SEOSP Satu Mare oferă servicii de evaluare, de asistență psihoeducațională și de orientare școlară și profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu ceriințeeducaÅ£ionale speciale (CES).

Evaluarea este un proces complex, continuu și dinamic, realizat cu scopul de a cunoaște în profunzime și de a estima din punct de vedere cantitativ și calitativ particularitățile dezvoltării, limitele și potențialul copilului/elevului/tânărului cu CES.     

Scopul evaluăriii este de a stabili dacă elevul/copilul/tănărull are sau nu CES, în vederea orienttării școlare șii profesionale a acestuia.      

Beneficiarii serviciilor de evaluare sunt copiii/elevii/tinerii din îînvățământul preuniversitar.

Finalitatea evaluării este de a orienta decizia și acțiunea educațională și de a propune programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabili serviciile educaționale optime în funcție de nevoile specifice ale copilului/elevului/tânărului cu CES.

Evaluarea copilului, elevului sau a tânărului se face din punct de vedere: medical, psihologic, educațional și social.       

   

Componența SEOSP                                                                                               

- Profesori psihologi atestați în psihologie educațională și orientare școlară și profesională:

  • Cuțin Bianca
  • Balint Katalin

- Profesori consilieri cu specializarea psihopedagogie specială/ pedagogie: 

  • Jurge Raluca
  • Marchis Adriana

- Profesor logoped: Urs Simina

- Asistent social: Suceveanu Marinela

 

Documentele necesare în vederea orientării școlare și profesionale

- dosar cu șină

- cererea părintelui/ tutorelui legal adresată Comisiei de orientare școlară și profesională (tip);           

- copie acte de identitate copil/ elev/ tânăr (certificat de naștere/ C.I.);

- copii ale actelor de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;

 - copia documentului prin care se face dovadacă persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de ex. hotărâre a instantei sau hotărâre a comisiei pentru

protecția copilului;

- ancheta socială de la SPAS/ asistenții sociali din primării

- fișă medicală sintetică de la medicul de familie (tip)

- certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate

- fișă de evaluare psihologică (tip)

- fişă psihopedagogică (tip)                                                        

- copia foii matricole/ adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ

- copia ultimului certificat de orientare şcolară şi/sau profesională (dacă este cazul).

- alte documente în copie (Certificatul de incadrare in grad de handicap cu plan de recuperare, sentinÈ›e de divorÈ›, bilete de ieÈ™ire din spital, etc. )

 

Formulare tipizate pentru obținerea certificatului de orientare scolara

 

Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica
Centrul Logopedic Interscolar
Comisia de Orientare Scolara si Profesionala
Serviciul de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala
Mediatorii scolari
Link-uri